Tonap s. r. o.

+421 918 243 753

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Čl. I
Všeobecné ustanovenia

obchodné meno: TONAP s. r. o.
sídlo: Na hore 1727/4, 040 22 Košice
IČO: 51 334 011
DIČ: 2120679242
DIČ DPH: SK2120679242
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vl. č. 43198/V, odd. Sro
štatutárny orgán: Bc. Krisztián Bodnár - konateľ

telefón: +421 918 243 753
email: info@tonap.sk
web: https://tonap.sk

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú dostupné zverejnením na webovej stránke predávajúce a sú platné a účinné odo dňa 01.01.2019.
 2. Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na webovej stránke predávajúceho.
 3. Kupujúci vyhlasuje, že pred odoslaním záväznej objednávky sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho, jeho reklamačným poriadkom ako aj zásadami ochrany osobných údajov a že s nimi bez výhrad súhlasí.
Čl. II
Definícia pojmov
 1. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvára a plní kúpnu zmluvu s predávajúcim podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez ohľadu na to, či koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 2. Kupujúcim – spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 3. Predávajúcim sa rozumie osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.
 4. Výdajným miestom sa sídlo predávajúceho nachádzajúce sa na adrese: Na hore 1727/4, 040 22 Košice, v ktorých je možný osobný odber objednaného tovaru kupujúcim.
 5. Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár predávajúcemu, na základe ktorej dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je záväzok predávajúceho dodať tovar kupujúcemu v objednanom množstve, akosti, vyhotovení a záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a príp. náklady na dopravu tovaru do miesta určenia. Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy sú tieto VOP a reklamačný poriadok.
Čl. II
Uzavretie kúpnej zmluvy
 1. Kupujúci si vyberá tovar z ponuky predávajúce uverejnený na jeho webovej stránke s tým, že pri každom tovare je uvedený detail jednotlivého tovaru s jeho cenou vrátane DPH.
 2. Kupujúci si vložením do košíka vyberie množstvo a druh tovaru, vyplní údaje potrebné na dodanie tovaru ako meno, priezvisko, názov obchodnej spoločnosti, fakturačnú adresu a dodaciu adresu, ak je odlišná od fakturačnej adresy a svoj kontakt v rozsahu email a telefón.
 3. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu stlačením tlačidla „ odoslať objednávku“. Odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že bol predávajúcim informovaný o skutočnosti, že s odoslaním objednávky je spojená povinnosť zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar a táto objednávka sa považuje za záväznú.
 4. Kupujúci následne po odoslaní objednávky obdrží na svoju e-mailovú adresu oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho. Predávajúci je oprávnený na e-mailovú adresu kupujúceho zasielať všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky a zároveň je oprávnený s kupujúcim ohľadom jeho objednávky komunikovať aj telefonicky v odôvodnených prípadoch, najmä v prípade, ak vec neznesie odklad.
 5. Potvrdenie o prijatí objednávky obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a prípadné náklady doručenia, platobné podmienky, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste dodania, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Potvrdením objednávky sa považuje kúpna zmluva za uzavretú.
 6. Vlastnícke právo k tovaru ako aj nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho jeho prevzatím. Podmienkou odovzdania tovaru kupujúcemu je zaplatenie celej kúpnej ceny predávajúcemu. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu doklad o zaplatení vo forme faktúry pri prevzatí tovaru kupujúcim.
Čl. III
Platobné podmienky
 1. Kupujúci sa odoslaním objednávky predávajúcemu zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v mene euro, ktorá je uvedená pri každom tovare na webovej stránke predávajúceho s DPH. Kupujúci berie na vedomie, že kúpna cena nezahŕňa náklady súvisiace s prepravou a doručením tovaru do miesta určenia. Spôsob dodania tovaru si kupujúci záväzne zvolí pri vykonaní objednávky, pričom odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu cenu za dodanie tovaru do miesta určenia.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť kúpnu cenu tovaru uvedenú na webovej stránke, s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na webovej stránke, pričom nové ceny tovaru nie sú záväzné pre už odoslané a potvrdené objednávky. Zmena kúpnej ceny tovaru predávajúcim v čase od odoslania objednávky kupujúcemu do doručenia objednaného tovaru alebo v priebehu reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru nemá vplyv na cenu už objednaného a potvrdeného tovaru.
 3. Kupujúci je povinný uhradiť cenu za tovar na základe faktúry vystavenej predávajúcim v lehote splatnosti 14 dní od jej vystavenia.
 4. Kupujúci si pri vykonávaní objednávky záväzne zvolí spôsob zaplatenia kúpnej ceny a to jednou z nasledovných foriem:
  • úhrada tovaru v hotovosti vo výdajnom mieste – kupujúci uhradí kúpnu cenu v hotovosti vo zvolenom výdajnom mieste predávajúceho;
  • úhrada tovaru v hotovosti na dobierku - kupujúci uhradí kúpnu cenu v hotovosti pri preberaní tovaru zvolenému prepravcovi
  • úhrada tovaru prostredníctvom platobnej karty;
  • úhrada tovaru bezhotovostným prevodom z účtu kupujúceho v banke na účet predávajúceho uvedený na faktúre.
 5. V prípade, ak kupujúci zaplatí kúpnu cenu predávajúcemu formou bezhotovostného prevodu, považuje sa kúpna cena za zaplatenú okamihom pripísania finančných prostriedkov na účet predávajúceho.
 6. Kupujúci môže zmeniť zvolený spôsob platby iba po vzájomnej dohode s predávajúcim.
 7. V prípade úhrady tovaru bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho je tovar zaslaný na prepravu do miesta určenia až po pripísaní finančných prostriedkov na účet predávajúceho
Čl. IV
Dodacie podmienky
 1. Predávajúci dodáva tovar v rámci Slovenskej republiky a členských štátov EÚ.
 2. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v lehote do 30 dní odo dňa:
  • potvrdenia objednávky v prípade osobného prevzatia tovaru vo výdajnom mieste predávajúceho;
  • zaplatenia kúpnej ceny pri úhrade ceny tovaru niektorým zo spôsobov bezhotovostného prevodu na účet predávajúceho.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v prípadoch vzniknutých vyššou mocou alebo v prípadoch, keď nie je možné z objektívnych príčin uskutočniť dodávku v obvyklej dodacej lehote. V prípade zmeny dodacej lehoty je predávajúci povinný informovať o tejto skutočnosti kupujúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
 4. V prípade, ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať tovar, kupujúci vyzve predávajúceho, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu a prípadne aj zaplatenú cenu za dodanie tovaru.
 5. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru uvedenú v tomto článku.
 6. Spôsob dodania tovaru si kupujúci záväzne zvolí pri vykonaní objednávky, pričom odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu cenu za dodanie tovaru do miesta určenia. Cena za doručenie objednávky na miesto určené kupujúcim za jednotlivé spôsoby dopravy je závislá od zvoleného spôsobu dopravy, spôsobu úhrady, druhu tovaru, hmotnosti, rozmerov a ceny zásielky.
 7. Dodanie tovaru je kupujúcemu je možné vykonať nasledovnými spôsobmi:
  • Osobný odber:
   kupujúci si prevezme objednaný tovar na výdajnom mieste:
   • Na hore 1727/4, 040 22 Košice
   • bezplatne
  • Poštová preprava v rámci SR:
   doručované prostredníctvom doručovateľa Slovenská pošta, a.s. so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124
   • zásielka do 1kg - 7,20 € s DPH
   • zásielka nad 1kg do 3kg - 7,80 € s DPH
   • zásielka nad 3kg do 5kg - 8,40 € s DPH
   • zásielka nad 5kg do 10kg - 9,00 € s DPH
   • zásielka nad 10kg do 15kg - 9,90 € s DPH
   • zásielka nad 15kg do 20kg - 10,80 € s DPH
   • zásielka nad 20kg do 25kg - 11,70 € s DPH
   • zásielka nad 25kg do 30kg - 12,80 € s DPH
   • zásielka nad 30kg do 40kg - 17,40 € s DPH
   • zásielka nad 40kg do 50kg - 21,60 € s DPH
   • zásielka nad 50kg do 75kg - 26,20 € s DPH
   • zásielka nad 75kg do 100kg - 32,00 € s DPH
   • zásielka nad 100kg do 125kg - 40,50 € s DPH
   • zásielka nad 125kg do 150kg - 47,50 € s DPH
   • zásielka nad 150kg do 200kg - 57,50 € s DPH
   • zásielka nad 200kg do 250kg - 69,00 € s DPH
   • zásielka nad 250kg do 300kg - 80,50 € s DPH
  • Preprava spoločnosťou Geis Parcel SK s.r.o. v rámci SR:
   doručované prostredníctvom doručovateľa Geis Parcel SK s.r.o. so sídlom Trňanská 6, 96 001 Zvolen, IČO: 46 489 592
   • balík do 20kg - 3,90 € s DPH
  • V prípadoch doručovania tovaru mimo územia SR je tovar vždy doručovaný spoločnosťou Geis Parcel SK s.r.o. so sídlom Trňanská 6, 96 001 Zvolen
   • balík do 20kg zasielaný do Česka - 6,90 € s DPH
   • balík do 20kg zasielaný do Maďarska - 11,90 € s DPH
   • balík do 20kg zasielaný do Poľska - 8,90 € s DPH
Čl. V
Práva a povinnosti predávajúceho
 1. Predávajúci je povinný dodať tovar objednaný tovar kupujúcim v  množstve, akosti a vyhotovení podľa objednávky kupujúceho. Predávajúci je povinný tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom zodpovedajúcim povahe tovaru.
 2. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
 3. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o:
  • hlavných vlastnostiach tovaru
  • obchodnom mene, sídle, telefónnom čísle a emailovej adrese predávajúceho
  • adrese predávajúceho na ktorej môže uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet
  • celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky
  • platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov – kupujúcich
  • informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy
  • skutočnosti, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty
  • skutočnosti, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ako aj o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
  • zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu
  • existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje.
 4. Povinnosť predávajúceho podľa tohto článku sa považuje za splnenú aj tým, že predávajúci uvedie predmetné informácie na svojej webovej stránke.
 5. Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak kupujúci nezaplatí celú kúpnu cenu a cenu za dodanie tovaru do miesta určenia za objednaný tovar.
 6. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar od prepravcu bezdôvodne. V takom prípade je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie skutočných nákladov súvisiacich s neúspešným doručovaním tovaru kupujúcemu a s jeho vrátením.
 7. V prípade, ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto odseku, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar ako aj zaplatenú cenu za prepravu tovaru v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
Čl. VI
Práva a povinnosti kupujúceho
 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za objednaný tovar kúpnu cenu a prípadnú cenu za dodanie tovaru do miesta určenia.
 2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke.
 3. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar ako aj jeho obal ihneď po jeho doručení. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase odoslania tovaru na prepravu.
 4. V prípade, ak kupujúci pri prevzatí tovaru zistí poškodenie obalu alebo zistí vadu tovaru pri jeho prehliadke, je povinný so zástupcom prepravcu (kuriérom) spísať protokol o zistených vadách tovaru, v opačnom prípade predávajúci nezodpovedá za vady tovaru zistené neskôr, ibaže kupujúci preukáže, že tovar mal vady už v čase pred jeho odoslaním na prepravu do miesta určenia.
 5. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme alebo bude potrebné opakovať doručenie tovaru, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie skutočných nákladov súvisiacich s neúspešným doručovaním tovaru kupujúcemu.
 6. Kupujúci prehlasuje, že pred uzavretím kúpnej zmluvy ho predávajúci dostatočným, jasným a zrozumiteľným spôsobom informoval o:
  • hlavných vlastnostiach tovaru
  • obchodnom mene, sídle, telefónnom čísle a emailovej adrese predávajúceho
  • adrese predávajúceho na ktorej môže uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet
  • celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky
  • platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov – kupujúcich
  • informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy
  • skutočnosti, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty
  • skutočnosti, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ako aj o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy
  • zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu
  • existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje.
 7. Kupujúci vyhlasuje, že ho predávajúci dostatočným, jasným a zrozumiteľným spôsobom informoval o skutočnosti, že s odoslaním objednávky tovaru predávajúcemu je spojená aj povinnosť zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu.
Čl. VII
Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy
 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
  • tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný
  • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.
  • Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy uvedenej v tomto článku.
  • Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
  • Odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný urobiť písomnou formou pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom odstúpenie od zmluvy je povinný spotrebiteľ doručiť predávajúcemu na adresu uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach.
  • Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto všeobecných obchodných podmienok, najmä identifikáciu spotrebiteľa, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu spotrebiteľa.
  • Predávajúci je povinný po doručení odstúpenia od zmluvy spotrebiteľom potvrdiť spotrebiteľovi prijatie odstúpenia od zmluvy.
  • Spotrebiteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo ho osobne doručiť na adresu sídla predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto odseku sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
  • Spotrebiteľ je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.
  • Náklady súvisiace s vrátením tovaru znáša zo svojich finančných prostriedkov kupujúci.
  • Po odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré spotrebiteľ uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru spotrebiteľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak spotrebiteľ zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby uvedené v tomto odseku vráti predávajúci spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Úhrada predmetných platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
  • Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
  • Predávajúci uhradí všetky platby kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
  • Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
  • V súlade s ust. § 7 ods. 6 zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
   • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
   • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
   • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy
   • predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho spotrebiteľovi zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov
   • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
Čl. VIII
Riešenie spotrebiteľských sporov
 1. Predávajúci týmto v zmysle ust. § 10a ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov informuje spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
 2. Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na info@tonap.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci - spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov subjektami ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z.
 3. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
 4. Kupujúci - spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 5. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci - spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim - spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.
 6. Každý kupujúci - spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt ARS. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom ARS v záujme rýchleho vyriešenia sporu.
 7. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt ARS, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.
Čl. VIII
Záverečné ustanovenia
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť znenie všeobecných zmluvných podmienok, pričom takto zmenené všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné len vo vzťahu ku kúpnym zmluvám uzavretým odo dňa ich zverejnenia na webovej stránke predávajúceho.
 2. Orgánom dozoru je:
 3. Prílohou č. 1 týchto všeobecných obchodných podmienok je formulár na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľa, ktorý je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že tieto všeobecné obchodné podmienky ako aj uzavretá kúpna zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že na rozhodovanie sporov vzniknutých zo zmluvných vzťahov upravených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami je daná právomoc všeobecných súdov Slovenskej republiky s tým, že príslušným je súd podľa sídla predávajúceho s výnimkou prípadov, kedy je kupujúcim spotrebiteľ.
 5. Písomná kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim s individuálne dojednanými podmienkami má prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.

V Košiciach, dňa 01.01.2019